Cillit-Neutra
Til Neutralisering af brugt Cillit - afkalkningsvæske

Anvendelse:
Til neutralisering af brugt syreholdig kalkopløsningsmiddel, f.eks. Cillit- FFW/TW eller Cillit - KW inden det hældes i afløb.

 

 

Brugsvejledning:

 

 

Brugte syreholdige rensevæsker skal neutraliseres før de bortskaffes, for at undgå skader på miljø og afløbssystemer. Neutraliseringen udføres bedst ved atopsamle den brugte kalkopløsning i et passende plastkar, hvori der kontrolleret tilsættes Cillit-Neutra, indtil blandingens syreegenskaber er neutraliseret,d.v.s. pH-tallet ligger mellem 6,0-8,0. Til måling af pH-tallet andvendes pH-indikatorpapir, der fugtes i væsken, hvorefter farveomslag viser det aktuelle pH-tal.Til neutralisering af f.eks. 100 liter brugt syreblanding, skal der erfaringsmæssigt tilsættes 1-3l Cillit-Neutra.

Hent datablad


 

Cillit-NAW
Efterbehandlings - og passiveringsmiddel.

Anvendelse:

 

Til efterbehandling og passivering af kemisk rengjorte metaloverflader. En efterbehandling med Cillit-NAW anbefales især i anlæg, hvor effektivgennemskylning med vand er vanskelig, eller i nyafkalkede anlæg, som ikke straks tages i brug. Cillit-NAW kan anvendes i forbindelse med alle normaltforekommende materialer i kedler, varmtvandsbeholdere, kogevandsautomater, kølere, kølekredsløb, kondensatorer og forvarmere.


Brugsvejledning:


Cillit-NAW anvendes normalt i en 5% opløsning, d.v.s. den koncentrerede NAW væske blandes med vand i forholdet 1 del NAW til 19 dele vand. NAW opløsningen kan påfyldsenten manuelt eller med den lille Cillit-SEK 28 afkalkningsunit. I anlæg, hvor Cillit-SEK 28 uniten anvendes til påfyldning, cirkuleres NAW væsken i nogle minutter. Ved passivering afstørre anlæg f.eks. varmtvandsbeholdere og kedler, skal der regnes med en virketid på 15-30 minuter. Skal et afkalket anlæg ikke straks tages i brug, kan man modvirkeefterkorrosion ved at lade NAW opløsningen blive i anlægget, som derved sikres en effektiv vådkonservering i stilstandsperioden. Efter passiveringen tømmes anlægget oggennemskylles med vand, hvorefter det straks tages i brug.

 

Hent datablad

 


Cillit Neutra P
Specialpulver til neutralisering af brugt Cillit-afkalkningsvæske


Andendelse:

Cillit-Neutra P, pulverneutralisering anvendes til neutralisering af brugt Cillit-rensevæske før det bortskaffes direkte til kloak, ved pH 6,0 – 8,0.

 

Neutra P er velegnet til pH-hævning og neutralisering af surt afløbsvand på f.eks. bejseanlæg, anlæg for dobbelt blødgøring, afkarboniseringsanlæg og andet procesvand, hvor en fældning af calcium- og magnesiumsalte kan accepteres.

Brugsanvisning:
Ved neutralisering af brugt syre tilsættes ( drysses ) Neutra P langsomt i syren, gerne under omrøring.

Neutra P pulveret skal opblandes i hele syremængden før den kemiske neutralisering kan finde sted. ved neutralisering direkte i afkalkningsbeholderen skal det påses at pumpens sugeside ikke tilstoppes af evt. klumper. Neutra P kan ikke opløses i vand hvorfor pulveret skal sammenblandes omhyggeligt med væsken og danne suspension før den kemiske neutralisering kan finde sted.

Ved neutralisering af brugt syre, f.eks. efter afkalkning af en varmeveksler drysses Neutra P langsomt ned i afkalkningsbeholderen, mens væsken fortsat recirkuleres i systemet. Der tilsættes Neutra P indtil væskens pH-værdi er kommet op i området pH 6,0-8,0, hvorefter den kan bortskaffes direkte i afløb.

Til måling af pH-tallet anvendes pH-indikatorpapir, der fugtes i væsken, hvorefter et farveomslag viser det aktuelle pH-tal.

 

Hent datablad